XS4ALL Weblog

Zoekresultaten voor: bewaarplicht


In de Tweede Kamer over de Bewaarplicht

Niels Huijbregts

Gisteren vergaderde de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over de bewaarplicht telecomgegevens. In een rondetafelgesprek vertelden experts over de voor- en nadelen van de bewaarplicht, zodat de kamerleden zich konden voorbereiden op een overleg op 25 maart. Ik was uitgenodigd om namens XS4ALL mijn visie te geven.

Politie en openbaar ministerie kwamen als eerste aan het woord; zij benadrukten hoe belangrijk de bewaarplicht is en waarschuwden voor een digitale vrijstaat als de bewaarplicht wordt ingeperkt. Hoogleraar Egbert Dommering veegde de vloer aan met de argumenten die politie en OM hadden aangevoerd en wees de Kamer erop dat het opslaan van de telecommunicatiegegevens van alle burgers simpelweg niet mag: het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat dat een te zware inbreuk vormt op de privacy van burgers.

Jacob Kohnstamm van het CBP benadrukte dat hij niet per definitie tegenstander was van de bewaarplicht, maar dat voor zo’n inbreuk op de privacy eerst moet worden aangetoond dat de bewaarplicht noodzakelijk is voor het bestrijden van zware criminaliteit. ‘De afgelopen vier jaar hebben we in Nederland een bewaarplicht gehad, dus die noodzaak moet eenvoudig aan te tonen zijn’. Dat de politie desondanks niet kan aantonen dat de bewaarplicht noodzakelijk is, noemde hij laakbaar.

Toen het in het vierde blok van de sessie mijn beurt was, had het weinig zin nogmaals over de inbreuk op de privacy te beginnen. Hoewel dat ook voor ons het belangrijkste bezwaar is, was dat onderwerp inmiddels voldoende toegelicht en heb ik de commissie verteld over de onmogelijke positie waarin providers zich door de bewaarplicht bevinden:

Afgelopen week ontving XS4ALL een brief van een klant, waaruit ik u graag een stukje voorlees:

“Op grond van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens bent u verplicht langdurig een groot aantal gegevens over mijn communicatiegedrag te bewaren. (…) Nu de regering expliciet stelt dat de huidige bewaarplicht strijdig is met het Handvest, betekent dit dat de bewaarplicht geen toepassing kan
vinden (…) Ik verzoek u dan ook, het bewaren van mijn persoonsgegevens in het kader van de bewaarplicht
per direct te staken, en mijn persoonsgegevens die u reeds heeft
opgeslagen per direct te verwijderen.”

Deze brief laat uitstekend zien in wat voor een onmogelijke positie wij ons bevinden: we zitten klem tussen de overheid en onze klanten. De minister verplicht ons door te gaan met het opslaan van gegevens en de toezichthouder volgt hem daarin, terwijl onze klanten in de krant lezen dat dat in strijd is met de wet. Voor onze klanten is het volstrekt onduidelijk: geldt de wet nu wel of niet?

Wij zijn het zeer eens met de redenering en argumenten van deze klant. De bewaarplicht maakt inbreuk op de privacy van de klant, maar als we ingaan op zijn verzoek dan zouden we direct ingaan tegen het beleid van de minister, en handhaving daarvan uitlokken. Het pijnlijke daarbij is dat het verwijt over privacyschending van onze abonnees bij ons komt te liggen. Het is juist onze rol om over de privacy van onze klanten te waken.

Vervolgens ging ik in op de proportionaliteit van de bewaarplicht:

Bij de hele discussie over de bewaarplicht gaat het vooral om de proportionaliteit van het middel: in hoeverre weegt het voordeel dat de maatregel oplevert, op tegen de nadelen en wegen de kosten op tegen de baten. Eén van de middelen om zo’n proportionaliteitsafweging te maken is een financiële afweging, maar door het stelsel van de wet komt die hier niet aan de orde. In Nederland zijn de telecombedrijven verplicht de kosten van dit opsporingsmiddel te dragen. Of de baten opwegen tegen de financiële kosten, is daardoor een afweging die de minister en de opsporingsdiensten niet hoeven maken en die uw Kamer als toezichthoudend orgaan dus niet kan maken. De minister hoeft met deze kosten in zijn budgetten geen rekening te houden, waardoor de proportionaliteitsafweging te gemakkelijk uitvalt in het voordeel van opslag van gegevens.

Vanwege de schending van de persoonlijke levenssfeer moet de bewaarplicht worden afgeschaft. Maar als de bewaarplicht blijft bestaan dan pleit XS4ALL voor een vergoeding die overeenkomt met de werkelijke kosten die aanbieders moeten maken. Door deze vergoeding in de wet op te nemen, zou een proportionaliteitstoets in het systeem worden verankerd en zijn de minister en de opsporingsdiensten, maar ook uw Commissie, in staat een kosten-batenanalyse te maken op basis van volledige gegevens.

Het is ons niet om het geld te doen. Daarom lijkt dit misschien een vreemd argument. Maar in Engeland, waar de overheid de kosten voor de bewaarplicht draagt, blijkt dat de overheid minder makkelijk besluit alles maar op te slaan: daar is besloten bepaalde gegevens niet op te slaan omdat dat gezien het nut van de gegevens niet proportioneel zou zijn. Het duidelijk zichtbaar maken van kosten kwam daar de privacy dus ten goede.

Onze volledige gespreksnotitie is hier te lezen.

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 27 Reacties.

Update: bewaarplicht

Niels Huijbregts

reactieDe bewaarplicht telecomgegevens is in strijd met de wet, maar toch moeten we doorgaan met bewaren van die gegevens. Dat plaatst ons in een zeer onwenselijke situatie: we zijn gedwongen medeplichtig aan de schending van de privacy van onze klanten en dat willen we niet. Daarom schreven we een brief aan minister Opstelten, waarin we hem opriepen schadebeperkende maatregelen te nemen.

Internetconsultatie wetsvoorstel

De minister had al erkend dat de huidige wet niet deugt, en bood een wetsvoorstel ter consultatie aan waarin hij de problemen van de bewaarplicht een klein beetje tracht op te lossen. XS4ALL heeft een reactie op die consultatie ingediend waarin we uiteenzetten waarom we principieel tegen de bewaarplicht zijn, en aan welke eisen een bewaarplicht minimaal zou moeten voldoen. Onze reactie is openbaar: hij is te lezen op internetconsultatie.nl.

Heel kort samengevat: Een opsporingsmaatregel tegen alle burgers, of ze nou verdacht zijn of niet, is principieel onjuist en schendt de privacy van al die burgers. Als het noodzakelijk is gegevens over communicatie op te slaan voor de bestrijding van criminaliteit, dan moet duidelijk zijn wat het verband is tussen het doel en het middel. Welke gegevens bewaard worden, hoe lang die gegevens worden opgeslagen en wie toegang tot de opgeslagen gegevens krijgt, moet duidelijk verband houden met het doel van de opslag. De minister heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt of de opslag van gedetailleerde communicatiegegevens voor opsporingsdoeleinden, wel leidt tot het doel – criminelen vangen. Het wetsvoorstel dat de minister ter consultatie heeft aangeboden, lost dat probleem niet op.

Deadline

Minister Opstelten heeft in reactie op onze brief van 11 december laten weten dat hij in verband met het kerstreces onze deadline niet kan halen. Wij hebben daar begrip voor – al heeft de deadline voor reacties op zijn internetconsultatie ons er niet van weerhouden wel gewoon op tijd te reageren. We verwachten zijn reactie in januari.

Tags: , . Bookmark de Permalink. 36 Reacties.

Wat te doen met de bewaarplicht?

Ronald Renes

dataDe bewaarplicht telecomgegevens, die XS4ALL en alle andere providers verplicht gegevens op te slaan over het bel- en internetgedrag van klanten, is in strijd met de grondrechten. Dat bepaalde het Europese Hof van Justitie in april dit jaar. De Nederlandse Raad van State adviseerde de regering de bewaarplicht op te schorten omdat ze concludeerde dat de bewaarplicht strijdig is met het handvest van de grondrechten en ook minister Opstelten zelf – hij gaat over de bewaarplicht – zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij die conclusie deelt. Maar toch moeten providers van hem doorgaan met opslaan van de gegevens. Dat zou noodzakelijk zijn vanwege het grote belang van de bewaarplicht bij de aanpak van zware criminaliteit.

Dat plaatst XS4ALL in een zeer onwenselijke positie: wij worden door de minister verplicht door te gaan met iets waarvan we weten dat het onwettig is. We moeten mee blijven werken aan het schenden van de privacy van onze klanten. Doen we dat niet, dan volgt een boete die kan oplopen tot vele honderdduizenden euro’s. Dat is een nogal forse stok om ons te dwingen mee te werken. Wel heeft minister Opstelten een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden. In het voorstel wordt een aantal wijzigingen in de wet aangebracht waardoor de Nederlandse bewaarplicht zou voldoen aan de eisen die het Europese Hof stelde, aldus Opstelten.

XS4ALL heeft lang nagedacht over hoe we het best kunnen reageren op deze situatie. Stoppen we met opslaan en riskeren we de boete? Spannen we een rechtszaak aan tegen de Staat? We kunnen onmogelijk doen alsof er niets aan de hand is, de huidige situatie staat overduidelijk op gespannen voet met de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat. Gelukkig zien we in de consultatie een aanwijzing dat minister Opstelten misschien toch bereid is te luisteren naar onze bezwaren. We hopen daarom dat voor dit probleem in dialoog een oplossing gezocht kan worden, in plaats van in de rechtszaal.

XS4ALL zal daarom de officiële procedure volgen en reageren op de consultatie. Tegelijkertijd wijzen we de minister er in een brief op, dat hij ons in een onmogelijke positie dwingt door ons te verplichten onwettig te handelen en zo het vertrouwen van onze klanten te beschamen. We roepen de minister daarom op zelf alvast maatregelen te nemen in afwachting van de consultatie en de verdere procedure voor aanpassing van de wet. Een aantal wijzigingen die hij voorstelt, kan namelijk ook nu al worden uitgevoerd.

Opstelten schrijft in zijn wetsvoorstel dat bepaalde gegevens alleen nog moeten kunnen worden opgevraagd voor de zwaarste categorie misdrijven, en hij stelt bovendien voor dat voor het inzien van de opgeslagen gegevens niet alleen een handtekening van de officier van justitie, maar ook van de rechter-commissaris nodig zal zijn. Beide maatregelen kunnen nu al worden ingevoerd: ook zonder wetswijziging kan de minister van het OM eisen dat gegevens voortaan alleen worden ingezien na goedkeuring door de rechter-commissaris, en dat bepaalde gegevens alleen worden opgevraagd wanneer ze nodig zijn in een onderzoek naar zeer zware criminaliteit. Door deze maatregelen nu al in te voeren, zou de minister laten zien dat hij de democratie toch goed gezind is. Zo zou hij ons uit onze onmogelijke situatie helpen, zodat wij hem met een gerust hart kunnen helpen de wet te verbeteren door te reageren op de consultatie.

Klik hier om de brief van XS4ALL aan minister Opstelten te lezen. Zodra onze reactie op de consultatie klaar is, zal die ook hier gepubliceerd worden. Mocht de regering onverhoopt toch besluiten de huidige, onwettige situatie langdurig te laten voortbestaan, dan zullen wij onze opties heroverwegen. De gegevens die in de tussentijd bij ons worden opgeslagen, zullen we uitstekend blijven beschermen. Bovendien zullen we inzageverzoeken zoals altijd uiterst streng beoordelen. Zo beschermen we onder deze nare omstandigheden toch zo goed mogelijk de privacy van onze klanten.

Tags: . Bookmark de Permalink. 27 Reacties.

Winnende scriptie over bewaarplicht

XS4ALL

De Internet Scriptieprijs 2009 gaat naar rechtenstudent Axel Arnbak. Zijn winnende scriptie “Alles onder controle?” gaat over de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een hoogst actueel onderwerp met grote maatschappelijke impact. De scriptie wordt bovendien gewaardeerd om “de gedegen aanpak, toegankelijke schrijfstijl en de originele invalshoek”, aldus juryvoorzitter prof. Nico van Eijk.

Axel Arnbak liet weten dolblij te zijn met zijn succes. Hij krijgt naast een bedrag van 1500 euro een betaalde studentenstage bij Brinkhof Advocaten, een snelle ADSL-verbinding van XS4ALL en de Wii van Nintendo. Zijn winnende scriptie wordt gepubliceerd op www.internetscriptieprijs.nl.

Op 10 september werd de prijs uitgereikt in de Beurs van Berlage in Amsterdam tijdens het symposium “Wat online geldt”. XS4ALL en Brinkhof Advocaten hebben de Internet Scriptieprijs in het leven geroepen voor de beste juridische scriptie op het gebied van internet en recht.

De jury bestond dit jaar uit prof. Nico van Eijk (media- en communicatierecht, UvA), mr. Remy Chavannes (Brinkhof) en Niels Huijbregts (public affairs XS4ALL). Om een zo onafhankelijk mogelijk eindoordeel te garanderen, zijn de genomineerde scripties voorgelegd aan drie specialisten op het gebied van internetrecht: mr. Arnoud Engelfriet, mr. Gerrit-Jan Zwenne en prof. dr. Bert-Jaap Koops.

Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor Winnende scriptie over bewaarplicht.

Bewaarplicht aangenomen

XS4ALL

Afgelopen dinsdag is de Bewaarplicht door de Eerste Kamer aangenomen. XS4ALL heeft zich jarenlang tegen die wet verzet. Als reactie is vanochtend in de landelijke kranten een advertentie geplaatst, en in een artikel op de Opinieweblog van XS4ALL geven we nog

Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor Bewaarplicht aangenomen.

Bewaarplicht gaat door

XS4ALL

Op 14 december heeft het Europees Parlement ingestemd met een richtlijnvoorstel dat telefonie- en internetaanbieders verplicht om verkeersgegevens te bewaren. De uitslag van de stemming was: 378 voor, 197 tegen en 30 onthoudingen.

Opslagverplichting
Dit betekent onder andere dat internetproviders verplicht worden tot opslag van:

  • De tijdstippen van alle vaste en mobiele telefoongesprekken inclusief de locatie
  • De tijdstippen waarop u inlogt op internet, uitlogt, e-mail verstuurt en ontvangt en VoIP gebruikt.

Geen vergoeding
De inhoud van telefoongesprekken en e-mailberichten wordt niet opgeslagen. De duur van de opslag is minimaal 6 tot 24 maanden, maar langer mag ook. De europese lidstaten kunnen zelf invullen voor welke opsporingsdoeleinden zij toegang verlenen tot de opgeslagen gegevens. Er komt geen vergoedingsregeling voor de investeringskosten die telefonie- en internetaanbieders moeten doen, wel voorziet de regeling in een vergoeding voor elke keer dat gegevens worden opgevraagd.

Teleurstellend
Voor XS4ALL is dit een zwaar teleurstellende uitkomst. Sinds 2004 voert XS4ALL een intensieve lobby tegen de bewaarplicht met workshops, lezingen, brieven aan de parlementsleden, een t-shirtactie ‘bezwaarplicht’, advertenties in landelijke dagbladen en een petitie met 58.000 handtekeningen die is aangeboden aan het Europees Parlement. De lobby tegen de bewaarplicht leidde tot het oprichten van het service provider overleg voor de internetbranche, ISPO, om samen met andere ISP’s sterker te staan tegen de plannen voor de bewaarplicht.

Lobby in Nederland
Het voorstel voor de richtlijn laat ruimte aan de nationale parlementen om zelf de bewaarplicht verder in te vullen. Dit betekent dat XS4ALL ook in 2006 de lobby op nationaal niveau zal voortzetten om de schade bij implementatie zoveel mogelijk te beperken.

Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor Bewaarplicht gaat door.

Petitie tegen bewaarplicht aangeboden in Brussel

XS4ALL

58.000 Europeanen hebben hun naam gezet onder de petitie tegen de bewaarplicht. Woensdag heeft XS4ALL samen met European Digital Rights in Brussel de Europese petitie tegen de bewaarplicht aangeboden aan het Europees Parlement. De petitie werd aangeboden aan JeanMarie Cavada, de voorzitter van LIBE, de commissie van het Europees Parlement voor vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. Ook de rapporteur van het bewaarplichtvoorstel, Alexander Alvaro, kreeg een exemplaar van de petitie uitgereikt.

Donderdagochtend vindt in de LIBE-commissie de stemming plaats over het voorstel van de Europese Commissie voor een bewaarplicht. De stemming in LIBE is maatgevend voor de plenaire stemming van het Europees Parlement, die naar verwachting 13 december plaatsvindt.

De petitie is niet meer te ondertekenen maar nog wel in te zien op http://www.stopdebewaarplicht.nl

Voor meer informatie zie:
Dossier bewaarplicht
http://www.edri.org
http://wiki.dataretentionisnosolution.com

Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor Petitie tegen bewaarplicht aangeboden in Brussel.

Stop de bewaarplicht!

XS4ALL

De Europese petitie tegen de bewaarplicht van verkeersgegevens is al door ruim 35.000 internetters ondertekend. De handtekeningen worden begin oktober aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

XS4ALL roept burgers en politici op zich uit te spreken tegen de bewaarplicht van verkeersgegevens. De petitie kan ondertekend worden op http://www.stopdebewaarplicht.nl

Vandaag debatteert minister Donner met leden van de Tweede Kamer over de bewaarplicht. Dit debat is online live te volgen via http://www.tweedekamer.nl

Het voorstel voor de bewaarplicht verplicht internetaanbieders om van alle abonnees vast te leggen met wie ze e-mailen en welke websites ze bezoeken. XS4ALL vindt deze bewaarplicht een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van haar abonnees.

Om haar acties kracht bij te zetten introduceerde XS4ALL op maandag 5 september een teller. Deze teller houdt bij hoeveel pakketjes dataverkeer vervoerd worden op het XS4ALL netwerk. Zo ontstaat een aardig beeld van de hoeveelheid verkeersgegevens die XS4ALL zou moeten opslaan.

De teller en een overzicht van alle acties rond de bewaarplicht zijn te vinden op:
Dossier Bewaarplicht
Onderteken de petitie

Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor Stop de bewaarplicht!.

XS4ALL en EDRI lanceren Europese petitie tegen bewaarplicht

XS4ALL

Vandaag lanceert XS4ALL samen met European Digital Rights (EDRI) een Europese campagne tegen de bewaarplicht verkeersgegevens voor internetgebruikers.

Internetgebruikers wordt gevraagd de petitie tegen de bewaarplicht te ondertekenen op www.dataretentionisnosolution.com

De handtekeningen worden aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Het voorstel voor een bewaarplicht verkeersgegevens verplicht internetaanbieders om van al hun abonnees vast te leggen met wie ze e-mailen en welke websites ze bezoeken. Nut en noodzaak van deze maatregel is niet aangetoond. Internetaanbieders hebben niet de techniek in huis om voor elke abonnee het internetgedrag vast te leggen. De kostbare ontwikkeling van deze technieken gaat ten koste van verbetering van internet op het gebied van veiligheid en privacy. Tot slot bestaat het risico dat door een combinatie van falende techniek en menselijk handelen de verkeerde internetgebruiker wordt aangemerkt als verdachte. De bewaarplicht verkeersggevens gaat ook gelden voor telefoniebedrijven, dus ook het belgedrag van alle Europese mobiele bellers wordt vastgelegd.

XS4ALL vindt een bewaarplicht verkeersgegevens een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van haar abonnees.

XS4ALL roept alle internetgebruikers op om de petitie te ondertekenen op www.dataretentionisnosolution.com

De petitie wordt morgenochtend officieel geopend in de openingsspeech van hackersfestival What the Hack.
De 5e editie van het grootste hackersfestival van Europa vindt plaats in Liempde, Brabant en wordt gesponsord door XS4ALL.

Het programma van What the Hack is te vinden op www.whatthehack.org

European Digital Rights is een associatie van 17 digitale burgerrechtenorganisaties uit 11 Europese landen

Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor XS4ALL en EDRI lanceren Europese petitie tegen bewaarplicht.

Bezwaarplicht tegen de bewaarplicht

XS4ALL

Alle leden van het parlement krijgen vandaag een t-shirt toegestuurd met de tekst ‘bezwaarplicht’. Op de begeleidende kaart worden parlementariers opgeroepen om in 2005 gehoor te geven aan de bezwaarplicht tegen de bewaarplicht verkeersgegevens. De actie is een initiatief van XS4ALL en BIT.

Woensdag 26 januari vergadert het parlement over de agenda van de informele JBZ-raad in Brussel. Bij de vorige vergadering zijn er kritische vragen gesteld over de kosten van de voorgenomen bewaarplicht verkeersgegevens, de gevolgen voor de ICT-innovatie en is er gevraagd naar
onderbouwing van de noodzaak en proportionaliteit.

Minister Donner heeft het parlement daarop een rapport toegestuurd van KPMG waaruit blijkt dat de uitgebreide bewaarplicht internetproviders vele miljoenen euro’s gaat kosten. Tijdens de informele JBZ-raad wordt gesproken over de kosten van Europees JBZ-beleid.

XS4ALL en BIT willen graag dat het parlement de minister vraagt om dit KPMG-rapport in te brengen in die discussie, en namens Nederland te pleiten voor een volledige vergoeding van deze kosten.

Meer informatie over deze actie en de stand van zaken omtrent de bewaarplicht zijn te vinden op:
http://www.bezwaarplicht.nl

Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor Bezwaarplicht tegen de bewaarplicht.